Ngân hàng Trung ương- Những vấn đề cơ bản

November 21, 2013 10:30 By fx365 group | Tags : fundamental Kiến thức kinh tế

Ngân hàng Trung ương- Những vấn đề cơ bản

 

Quá trình hình thành ngành ngân hàng

Ngân hàng được hình thành và phát triển trong một quá trình lâu dài trải qua nhiều hình thái kinh tế trong lịch sử xã hội loài người. Xuất phát từ tình trạng mỗi khu vực địa lý có một loại tiền tệ riêng lẻ dẫn đến nhiều trở ngại và khó khăn trong việc trao đổi hàng hóa trong thời kỳ trung cổ, một tầng lớp thương nhân chuyên làm nghề đổi chác tiền tệ đã ra đời để khắc phục tình trạng này. Sản xuất và trao đổi hàng hóa ngày càng phát triển đã dẫn đến những quan hệ giao dịch về tiền tệ ngày càng phát triển và đa dạng, do đó những người chuyên làm nghề đổi chác tiền tệ bắt đầu mở rộng thêm nghiệp vụ nhận tiền gửi và cho vay cùng với việc thực hiện thanh toán thay cho khách hàng. Như vậy, những thương nhân đã dần thóat ly khỏi vị trí ban đầu của họ (chủ yếu làm nghề đổi tiền) và bước sang lĩnh vực làm trung gian hoạt động về tiền tệ. Và đây chính là tiền thân của ngành ngân hàng.

 

Sản xuất và trao đổi hàng hóa ngày càng phát triển đã dẫn đến những quan hệ giao dịch về tiền tệ ngày càng phát triển và đa dạng, do đó những người chuyên làm nghề đổi chác tiền tệ bắt đầu mở rộng thêm nghiệp vụ nhận tiền gửi và cho vay cùng với việc thực hiện thanh toán thay cho khách hàng

 

Các giai đoạn phát triển của hệ thống ngân hàng

Giai đoạn từ thế kỷ 15 đến thế kỷ 18:

Trong giai đoạn này hoạt động của ngân hàng mang những nét đặc trưng cơ bản sau:

   • Các ngân hàng hoạt động độc lập, chưa có sự ràng buộc và phụ thuộc lẫn nhau.

   • Chức năng hoạt động của các ngân hàng không có nhiều khác biệt, chủ yếu là nhận tiền gửi ký thác, cho vay, phát hành giấy bạc ngân hàng và thực hiện các dịch vụ tiền tệ khác như: đổi tiền, chuyển ngân…

Giai đoạn từ thế kỷ 18 đến đầu thế kỷ 20:

Trong giai đoạn này, hoạt động lưu thông hàng hóa được mở rộng và phát triển cả về quy mô lẫn phạm vi. Mỗi ngân hàng phát hành một loại giấy bạc ngân hàng khác nhau làm cản trở quá trình phát triển của nền kinh tế. Chính vì thế Chính phủ đã can thiệp vào hoạt động của Ngân hàng thông qua các đạo luật để hạn chế số lượng ngân hàng được phép phát hành giấy bạc. Lúc này hệ thống ngân hàng được chia làm hai nhóm:

     • Nhóm thứ nhất gồm các ngân hàng được phép phát hành gọi là ngân hàng phát hành.

     • Nhóm thứ hai gồm các ngân hàng không được phép phát hành tiền gọi là ngân hàng trung gian.


Giai đoạn từ giữa thế kỷ 20 đến nay:

Sang đầu thế kỷ 20, cơ chế một ngân hàng độc quyền phát hành phổ biến ở các quốc gia, tuy nhiên các ngân hàng phát hành vẫn còn thuộc sở hữu tư nhân. Cuộc khủng hoảng kinh tế 1929-1933 dẫn đến việc can thiệp mạnh mẽ hơn của Chính phủ vào hoạt động kinh tế bằng cách quốc hữu hóa ngân hàng phát hành hoặc thiết lập ngân hàng phát hành thuộc sở hữu nhà nước để có thể dễ dàng hơn trong việc quản lý và thực hiện các chính sách kinh tế vĩ mô. Đến giữa thế kỷ 20 thì các ngân hàng phát hành phát triển thành ngân hàng trung ương, lúc này hệ thống ngân hàng được cấu thành bởi hai bộ phận riêng biệt là ngân hàng trung ương và ngân hàng trung gian.

Nguồn: BankE